Lp. Tytuł Data Znak
1.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdąński o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Budowa przystani jachtowej, pirsów, kanałów oraz pomostów wraz z zabudową apartamentową na działkach nr 33, 34/2, 62/2, 81 oraz części działki 599 obręb Wiślinka"

 

2015.01.05

OŚ1.6220.16.2014.8

2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdąński o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Zimowanie jachtów wraz z zapleczem technicznym na działkach nr 23, 27, 28, 29 oraz części dz. nr 599 w Wiślince

 

2015.01.05

OŚ1.6220.17.2014.8

3.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:   Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 20MW  na działkach nr 352, 354, 355, 356, 359/2, 360, 362, 363/5, 363/6 w Wiślince.

 

2015.01.23  OŚ1.6220.14.2014.10
4.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdąński o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 159/2 obręb Jagatowo 

 

2015.02.16 OŚ1.6220.19.2014.10
5.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdąński o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 334/4 obręb Juszkowo

 

2015.02.16  OŚ1.6220.18.2014.10
6.

Zawiaddomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: owa hotelu, przystani jachtowych dla jednostek pływających, pirsów, kanałów oraz pomostów wraz z zabudową mieszkaniową na działkach nr 33, 34, 62, 81 oraz częsci działki 599 obręb Wiślinka 

 

2015.04.01 OŚ1.6220.16.2014.10
7.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 20MW  na działkach nr 352, 354, 355, 356, 359/2, 360, 362, 363/5, 363/6 w Wiślince

 

2015.04.16 OŚ1.6220.14.2014.14
8.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn- Żuława

 

2015.04.20 OŚ1.6220.3.2015.6
9.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Zimowanie jachtów wraz z zapleczem technicznym na działkach nr 23, 27, 28, 29 oraz części dz. nr 599 w Wiślince

 

2015.06.22 OŚ1.6220.17.2014.10
10.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Budowa  zespołu czterech elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z kablem podziemnym średniego napięcia oraz niezbędn? infrastruktur? drogow? na dz. ew. nr 20/67 i 20/68 w Goszynie

 

2015.06.22 OŚ1.6220.6.2014.28
11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.:  Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie  zlokalizowanego na działkach nr 1, 2/1, 12/3, 279 w Lędowie Gmina Pruszcz Gdański oraz dz. nr 13/2, 13/3, 25, 28 w Wocławach Gmina Cedry Wielkie

 

2015.06.22 OŚ1.6220.5.2015.5
12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: Budowa ulicy Zielonej w Łęgowie z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym, chodnikami jednostronnymi i dwustronnymi, przebudową zjazdów, przepustów oraz wykonaniem przyłączy wodociągowych   na dz. nr 45/36, 68/4, 69/1, 70, 115, 116, 357/3, 378, 1067, 1068 46/4, 47, 48, 58, 59, 82, 84, 85/1, 85/3, 85/5, 98, 101, 102, 103, 104, 111/1, 111/2, 113, 353, 354/1, 355, 356, 1050

 

2015.06.22 OŚ1.6220.6.2015.4
13.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o opracowaniu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

 

2015.06.22

GK-GE.7021.12.2015

14.

Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru  Metropolitalnego

 

2015.06.22 -
15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

 

2015.06.24 GK.OŚ.621.1.2015
16.

Projekt  Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

 

2015.06.24 -
17. Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Pruszcz Gdański- część nizinna A w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Przejazdowo i Dziewięć Włók wraz z prognoz? oddziaływania na ś?rodowisko 

 

2015.06.24

-

 

 

 

18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.:  Rozbudowa istniejącej stacji gazowej w/c w miejscowości Przejazdowo ul. Benzynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą  zlokalizowanego na dz. nr 5/12, 5/14, 5/15, 5/19 w Przejazdowie

 

2015.07.23 OŚ1.6220.9.2015.4
19.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Nad Potokiem wraz z obiektem mostowym na rzece Kłodawa w Żukczynie dz. nr 141, 153, 47/3, 47/10, 143/2, 24/3, 24/4, 23/4, 23/5, 47/4, 47/9, 47/14

 

2015.08.10 OŚ1.6220.2.2015.12
20.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowisowych uwarunkowanich dla przedsięwziecia pn.: Budowa ulicy Nad Potokiem wraz z obiektem mostowym na rzece Kłodawa w Żukczynie dz. nr 141, 153, 47/3, 47/10, 143/2, 24/3, 24/4, 23/4, 23/5, 47/4, 47/9, 47/14

 

2015.08.10

OŚ1.6220.2.2015.14

 

 

21.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zebraniu materiału dowodwego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przystani jachtowej, pirsów, kanałów oraz pomostów z zabudową apartamentową na działkach nr 33, 34/2, 62/2, 81 oraz części działki nr 599 obręb Wiślinka

 

2015.08.31 OŚ1.6220.16.2015.13
22.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn- Żuława

 

2015.09.07 OŚ1.6220.3.2015.26
23.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn- Żuława

 

2015.09.07 OŚ1.6220.3.2015.27
24.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:   Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie " zlokalizowanego na działkach nr 1, 2/1, 12/3, 279 w Lędowie Gmina Pruszcz Gdański oraz dz. nr 13/2, 13/3, 25, 28 we Wocławach Gmina Cedry Wielkie

 

2015.09.17 OŚ1.6220.5.2015.10
25.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa wraz z niezbędną przebudową istniejącej hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową na dz nr 189/83 i 189/84 w Rusocinie

 

2015.09.17 OŚ1.6220.7.2015.13
26.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie " zlokalizowanego na działkach nr 1, 2/1, 12/3, 279 w Lędowie Gmina Pruszcz Gdański oraz dz. nr 13/2, 13/3, 25, 28 we Wocławach Gmina Cedry Wielkie

 

2015.09.18 OŚ1.6220.5.2015.12
27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.:  Budowa ulicy Zielonej w Łęgowie z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym, chodnikami jednostronnymi i dwustronnymi, przebudową zjazdów, przepustów oraz wykonaniem przyłączy wodociągowych na dz. nr 45/36, 68/4, 69/1, 70, 115, 116, 357/3, 378, 1067, 1068, 46/4, 47, 48, 58, 59, 82, 84, 85/1, 85/3, 85/5, 98, 101, 102, 103, 104, 111/1, 111/2, 113, 353, 354/1, 355, 356, 1050 oraz działek 367 i 372

 

2015.09.24 OŚ1.6220.6.2015.15
28.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn- Żuława

 

2015.10.05 OŚ1.6220.3.2015.29
29.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.: Rozbudowa istniejącej stacji gazowej w/c w miejscowości Przejazdowo ul. Benzynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na dz. nr 5/12, 5/14, 5/15, 5/19 w Przejazdowie

 

2015.11.23 OŚ1.6220.9.2015.11
30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej stacji gazowej w/c w miejscowości Przejazdowo ul. Benzynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na dz. nr 5/12, 5/14, 5/15, 5/19 w Przejazdowie

 

2015.11.25 OŚ1.6220.9.2015.13
31.

Zawiadomienie Wojta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa stacji paliw na terenie działki nr 343/13 w miejscowości Wojanowo

 

2015.12.22 OŚ1.6220.12.2015.8
32.      
33.