KLAUZULA INFORMACYJNA – „Rejestr wyborców”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje, iż:  

 

 

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański,  83-000 Juszkowo ul. Zakątek 1, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański.

2

Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem email iod@pruszczgdanski.pl

3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 litera c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Pruszcz Gdański oraz inne służby i organy administracji publicznej. 

5

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany  w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie ujęcie w rejestrze wyborców osób, które złożyły wnioski.