MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1 83-000 Juszkowo

Numer identyfikacyjny REGON

00053713100000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@pruszczgdanski.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

urszulalica@pruszczgdanski.pl

Telefon kontaktowy

586929466

Data

2021-03-31

Miejscowość

Juszkowo

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. POMORSKIE

Powiat

Powiat gdański

Gmina

Pruszcz Gdański (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

20

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot

zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

1

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot

umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Podstawowa działalność i obsługa interesantów prowadzona jest w budynku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz 19

świetlicach wiejskich. Budynek Urzędu Gminy Pruszcz Gdański jest piętrowy, wyposażony w windę oraz toalety przystosowane

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach nie znajdują się progi, drzwi wewnątrz budynku mają ościeżnice w

kontrastowym kolorze w stosunku do powierzchni ścian. Stopnie w budynku są pełne, nie posiadają nosków, a pierwszy i ostatni

stopień w biegu schodowym jest oznaczony kontrastującym kolorem. Budynki świetlic wiejskich w większości są parterowe, a do

5 z nich prowadzą schody. W budynkach świetlic wiejskich nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi

potrzebami.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron: 3

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url pruszczgdanski.pl

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

ID a11y-url pruszczgdanski.bip.net.pl

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

ID a11y-url eurzad.pruszczgdanski.pl

ID a11y-status [ X ] Zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2019-03-21

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron: 8

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej intranet.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej esesja.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej odpady.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej konsultacje.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

Adres strony internetowej parkwojanowo.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej archiwum.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej rotmanka.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

Adres strony internetowej bystra.pruszczgdanski.pl

Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] TAK

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

11

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE