Lp.

Tytuł

Data

Znak

1

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański"

03.01.2020 r.

GK.6220.2.10.2019.Oś1/15

2

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o śśrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego

09.01.2020 r.

GK.6220.2.9.2019.Oś1/6

3

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastruktura towarzysząca w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański, na działkach: 62, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/11 i na części działki 61/4, obręb Przejazdowoś

14.01.2020 r.

GK.6220.2.8.2019.Oś1/7

4

Obwieszczenie RDOś w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o śśrodowiskowych uwarunkowaniach dla śRozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nowa Świętokrzyska w Gdańsku do węzła Kowale włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 ś obwodnica Trójmiasta)ś

15.01.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.139.2019.WR.5

5

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępna analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica

24.01.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.Oś1/3

6

Obwieszczenie RDOś informującego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie urządzenia wodnego (naziemnej obudowy otworu studziennego wraz z instalacją zamontowaną w obudowie i otworze studziennym), służącego do poboru wody podziemnej z projektowanej studni na gminnym ujęciu wody podziemnej w Przejazdowie dz. nr 77/33 obręb Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański

07.02.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.123.2019.KSZ.12

7

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o ponownym przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku realizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański, w celu zajęcia stanowiska w związku z art. 75 ust. 4 ww. ustawy

21.02.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.Oś1/11

8

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: śPURE H2 ś stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonegoś realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański

26.03.2020 r.

GK.6220.2.3.2019.Oś1/13

9

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: śBudowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańskuś

01.04.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.Oś1/11

10

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosekSilver Investment Sp. z o.o. Sp. k., ul. Beniowskiego 3A/52, 80-382 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. śBudowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57ś (zgodnie z załączonym projektem podziału)

01.04.2020 r.

GK.6220.2.2.2020.Oś1/4

11

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zawiadamiającego o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działki 20/8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim

20.04.2020 r.

GK.6220.18.2019/23

12

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Kingi Chęcińskiej ś Grupa Projektowa Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań reprezentującej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pruszcz Logistics Sp. z o.o., Al. Jana Christiana Szucha 6, 00-582 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie

21.04.2020 r.

GK.6220.2.4.2020.Oś1/4

13

Obwieszczenie Wójta Gminu Pruszcz Gdański informującego, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia pn.: PURE H2 ś stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański

08.05.2020 r.

GK.6220.2.3.2019.Oś1/14

14

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informującego o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego, na terenie ujęcia wody podziemnej w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 31/1 obręb Jagatowo 0012ś, wszczętego na wniosek Pani Małgorzaty Odoj

29.05.2020 r.

GK.6220.2.1.2020.Oś1/4

15

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku

04.06.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.Oś1/13

16

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - PURE H2 ś stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego

05.06.2020 r.

GK.6220.2.3.2019.Oś1/16

17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji w miejscowości Rokitnica

10.06.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.69.2020.WR.4

18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie

10.06.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.245.2020.IB.2

19

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie 

10.06.2020 r.

GK.6220.2.4.2020.Oś1/5

20

Obwieszczenia Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępna analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica

10.06.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.Oś1/9

21

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Marty Morawskiej reprezentującej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Grupę Projektową Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 ś obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 ś obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie

24.06.2020 r.

GK.6220.2.5.2020.Oś1/5

22

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego na terenie działki 20.8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim

30.06.2020 r.

GK.6220.18.2019/27

23

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 50 m3 oraz podziemnego zbiornika na AdBlue o pojemności 10 m3 na terenie istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na działce ewid. o nr 343/33 obręb 0017 Juszkowo w miejscowości Wojanowo

10.07.2020 r.

GK.OŚ1.6220.7.2018.18

24

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzysząca w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57

10.07.2020 r.

GK.6220.2.2.2020.OŚ1/7

25

KOMUNIKAT ZARZĄDU WÓJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu  uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

14.07.2020 r.

 

26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odprowadzenie ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej"

15.07.2020 r.

GK.6220.2.6.2020.OŚ1/4

27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępną analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica"

20.07.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.OŚ1/11

28

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Raciborskiego dz. Nr 324/18 obręb Straszyn w miejscowości Rotmanka"

03.08.2020 r. GK.6220.2.9.2020.OŚ1/4
29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57” 21.08.2020 r. GK.6220.2.2.2020.OŚ1/9
30 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański 24.08.2020 r. GK.6220.2.10.2019.OŚ1/14
31

Obwieszczenie o przekazaniu Wójtowi Gminy Kolbudy projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 – obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 – obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie”

31.08.2020 r. GK.6220.2.5.2020.OŚ1/7
32 Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 – obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 – obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie”, i wycofaniu wniosku Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie zajęcia stanowiska przez Wójta Gminy Kolbudy 09.09.2020 r. GK.6220.2.5.2020.OŚ1/10
33 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła Kowale włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – obwodnica Trójmiasta)" 15.09.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.139.2019.WR.21
34 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z dojazdami,parkingami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Raciborskiego dz. Nr 324/18 obręb Straszyn w miejscowości Rotmanka”, gmina Pruszcz Gdański 18.09.2020 r. GK.6220.2.9.2020.OŚ1/5
35 Obwieszczenie o przekazaniu Wójtowi Gminy Kolbudy projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.:  „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 – obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 – obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie”, w celu wyrażenia opinii 24.09.2020 r. GK.6220.2.5.2020.OŚ1/12
36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GK.6220.2.7.2020.OŚ1/6 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.  „Wykonanie urządzeń służących do poboru wody podziemnej z otworu studziennego nr 1, który znajduje się na terenie Centrum Dystrybucji firmy Lidl w Łęgowie”, gmina Pruszcz Gdański. 29.09.2020 r. GK.6220.2.7.2020.OŚ1/7
37

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański”

02.10.2020 r. GK.6220.2.10.2019.OŚ1/15
38 Obwieszczenie o wystąpieniu do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wyrażenie opinii w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia „Odprowadzanie ścieków z miejscowości Juszkowo w gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej” zlokalizowanego na terenie gminy Pruszcz Gdański oraz na terenie miasta Pruszcz Gdański. 14.10.2020 r. GK.6220.2.6.2020.OŚ1/8
39 Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 06.10.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.2
40 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Raciborskiego dz. nr 324/18 obręb Straszyn w miejscowości Rotmanka” gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie 20.10.2020 r. GK.6220.2.9.2020.OŚ1/7
41

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański”

26.10.2020 r. GK.6220.2.10.2019.OŚ1/17
42 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 – obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 – obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie” 02.11.2020 r. GK.6220.2.5.2020.OŚ1/13
43 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła Kowale włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – obwodnica Trójmiasta) 05.11.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.139.2019.WR.24
44 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew-Gdynia wraz z dobudową odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie – Zadanie 1 05.11.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.47.2020.WR.24
45

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia pn. „Odprowadzenie ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej” realizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Pruszcz Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański

12.11.2020 r. GK.6220.2.6.2020.OŚ1/9
46 Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 – obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 – obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie 26.11.2020 r. GK.6220.2.5.2020.OŚ1/15
47 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą” 18.11.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.7
48 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz połączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem” 30.11.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.2
49 Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odprowadzenie ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej” realizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Pruszcz Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański 09.12.2020 r. GK.6220.2.6.2020.OŚ1/11
50

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz połączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem”

14.12.2020r. RDOS-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.7
51 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” – tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego 18.12.2020r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.4
52 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną  Łęgowo, ul. Marco Polo 9" 23.12.2020 r. GK.6220.2.12.2020.OŚ1/3
53 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa stacji paliw płynnych w Jagatowie na działce 137/10” 31.12.2020r. GK.6220.2.16.2020.OŚ1/3
54 Zawiadomienie - „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz połączeń 16.12.2020r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.10
55 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego” 16.12.2020r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.6