Lp. Tytuł Data Znak
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo-Wiczlino w zakresie: przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo; przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino; przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino 15.01.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
2 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Pruszcz Gdanski o wydaniu postanowienia w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 30.01.2019 r. OŚ1.6220.2.2012.29
3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków magistrali wodociągowej DN400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański 23.01.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.131.2018.IB.8
4 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 26.02.2019 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.AT.29

5 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 26.02.2019 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.AT.31

6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie  wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie" 11.03.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.111.2018.MŚB.7
7

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ściekówi  wodociągu w miejscowości Radunica i Rokitnica

19.03.2019 r. OŚ1.6220.23.2011.33
8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr K-1 oraz wykonaniu urządzenia wodnego 08.03.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.172.2018.KLP.JP.6
9 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino 28.03.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo-Wiczlino w zakresie: przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo; przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino; przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino 15.05.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
11

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach ewid. o nr 14/19 i 14/20 obręb Przejazdowo, gmina Pruszcz Gdański

04.06.2019 r. GK.OŚ1.6220.8.2018.16
12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech hal magazynowych z częścią biurowo-socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczna i parkingami w Wojanowie przy ul. Serwisowej na działkach nr 343/27 oraz 343/25 arkusz 4, obręb ewidencyjny Juszkowo (0017) jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdański(220404_2) 17.07.2019 r. OŚ1.6220.13.2017.17
13 Obwieszczenia dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego”, inwestor – Grupa LOTOS S.A 26.07.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/4
14 Zawiadomienie w sprawie odprowadzania ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej 13.08.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.58.2018.AM.8
15 Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie na działkach nr ewid. 361/56 i 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie 23.08.2019 r. GK.6220.2.2.2019.OŚ1/17
16 27.08.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.4207.157.2017.AM.27
17 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn - Rozbudowa stoczni jachtowej – część lądowa i część wodna w Wiślince, gm. Pruszcz Gdański, działki nr 339/2, 343, 344/2, 344/7, 344/8, 344/9, 345/3, 342/1, 342/3, 344/6 05.09.2019 r. GK.OŚ1.6220.2.2018.14
18 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu postanowienia o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zajęcia stanowiska w związku z art. 75 ust. 4 ww. ustawy 07.10.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/6
19

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zbigniewa Lewickiego – Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą przy ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław reprezentującego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa CCGT Gdańsk Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańskw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku” zlokalizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański

15.10.2019 r. GK.6220.2.7.2019.OŚ/5
20 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie" 29.10.2019 r. GK.6220.2.2.2019.OŚ1.20
21 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o o wydaniu decyzji dla  przedsięwzięcia Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie na działce nr 14/29, obręb: 009 Przejazdowo 05.11.2019 r. GK.6220.2.6.2019.OŚ1/9
22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu GWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi S7 21.10.2019 r. GD.RUZ.421.108.2019.KF
23

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego, na terenie ujęcia wody podziemnej w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 169/1 obręb Jagatowo 0012”

08.11.2019 r. GK.6220.2.9.2019.OŚ1/3
24 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wydania decyzji znak GK.6220.2.4.2019.OŚ1/7 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL PRUSZCZ GDAŃSKI wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rusocin, gmina Pruszcz Gdański ul. Gdańska 2c" 13.11.2019 r. GK.6220.2.4.2019.OŚ1/8
25 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego”  realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański 13.11.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/8
26 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o podaniu do publicznej informacji o uzyskaniu niezbędnych opinii dotyczących Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026 15.11.2019 r.  
27 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Budowa salonu samochodowego Mercedes wraz z serwisem i infrastrukturą techniczną na dz. nr 363/40 Będzieszyn, gmina Pruszcz Gdański 29.11.2019 r. GK.6220.2.5.2019.OŚ1/14
28

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa stoczni jachtowej – część lądowa i część wodna w Wiślince, gm. Pruszcz Gdański, działki nr 339/2, 343, 344/2, 344/7, 344/8, 344/9, 345/3, 342/1, 342/3, 344/6”

04.12.2019 r. GK.OŚ1.6220.2.2018.17
29 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański, na działkach: 62, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/11 i na części działki 61/4, obręb Przejazdowo” 05.12.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.4220.434.2019.AJ.2
30 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego" 06.12.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/11
31 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia "Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku" 11.12.2019 r. GK.6220.2.7.2019.OŚ1/7
32 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek WATRACH Dominik Watrach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański” 12.12.2019 r. GK.6220.2.10.2019.OŚ1/2
33 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego, na terenie ujęcia wody podziemnej w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 169/1 obręb Jagatowo 0012” 17.12.2019 r. GK.6220.2.9.2019.OŚ1/4
34 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański, na działkach: 62, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/11 i na części działki 61/4, obręb Przejazdowo" 18.12.2019 r. GK.6220.2.8.2019.OŚ1/5