Zgłaszanie informacji o naruszeniu prawa

Od dnia 17 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański obowiązuje Regulamin  zgłoszeń wewnętrznych  określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, który stanowi załącznik do zarządzenie nr 199/2021 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 grudnia 2021 r.

 

Przepisy Regulaminu stosuje się do zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, które  umożliwia identyfikację Zgłaszającego.

 

Czego dotyczy procedura zawarta w regulaminie? – procedura dotyczy przyjmowania zgłoszeń tj. informacji o naruszeniu prawa pracodawcy oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami i obowiązuje w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański;

Kto może zgłosić informację o naruszeniu prawa?  -  osoba  fizyczna może zgłosić informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Urzędzie, w tym:

a) Pracownik Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Urzędzie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

c) osoba świadcząca pracę w Urzędzie na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

d) stażysta odbywający staż w Urzędzie lub stażysta który odbył staż w Urzędzie.

Czym jest naruszenie prawa? - naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1)      zamówień publicznych;

2)      usług, produktów i rynków finansowych;

3)      zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4)      bezpieczeństwa transportu;

5)      ochrony środowiska;

6)      zdrowia i dobrostanu zwierząt;

7)      zdrowia publicznego;

8)      ochrony prywatności i danych osobowych;

9)      bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

10)    interesów finansowych Unii Europejskiej;

11)    rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia naruszenia prawa ? –

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

1. Zgłoszenie ustne może być dokonane:

1) telefonicznie na numer telefonu: (58) 69 29 469

2) na wniosek Zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Urzędu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku, termin bezpośredniego spotkania należy umówić dzwoniąc na numer telefonu: (58) 69 29 469

2. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane:

1) poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Juszkowo ul. Zakątek 1 z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA”, lub

2) poprzez pozostawienie zgłoszenia w biurze podawczym w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA”.

3. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane na adres poczty elektronicznej: zgloszenienaruszenia@pruszczgdanski.pl      

Zgłoszenie należy dokonać na formularzu :

Formularz zgłoszenia o naruszeniu prawa

 

ZARZĄDZENIE NR 199/2021 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKIz dnia 1 grudnia 2021 r.w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych