Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

 

 

Lp.

Tytuł

Data

Znak

1

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański"

03.01.2020 r.

GK.6220.2.10.2019.Oś1/15

2

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o śśrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego

09.01.2020 r.

GK.6220.2.9.2019.Oś1/6

3

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastruktura towarzysząca w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański, na działkach: 62, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/11 i na części działki 61/4, obręb Przejazdowoś

14.01.2020 r.

GK.6220.2.8.2019.Oś1/7

4

Obwieszczenie RDOś w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o śśrodowiskowych uwarunkowaniach dla śRozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nowa Świętokrzyska w Gdańsku do węzła Kowale włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 ś obwodnica Trójmiasta)ś

15.01.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.139.2019.WR.5

5

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępna analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica

24.01.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.Oś1/3

6

Obwieszczenie RDOś informującego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie urządzenia wodnego (naziemnej obudowy otworu studziennego wraz z instalacją zamontowaną w obudowie i otworze studziennym), służącego do poboru wody podziemnej z projektowanej studni na gminnym ujęciu wody podziemnej w Przejazdowie dz. nr 77/33 obręb Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański

07.02.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.123.2019.KSZ.12

7

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o ponownym przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku realizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański, w celu zajęcia stanowiska w związku z art. 75 ust. 4 ww. ustawy

21.02.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.Oś1/11

8

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: śPURE H2 ś stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonegoś realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański

26.03.2020 r.

GK.6220.2.3.2019.Oś1/13

9

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: śBudowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańskuś

01.04.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.Oś1/11

10

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosekSilver Investment Sp. z o.o. Sp. k., ul. Beniowskiego 3A/52, 80-382 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. śBudowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57ś (zgodnie z załączonym projektem podziału)

01.04.2020 r.

GK.6220.2.2.2020.Oś1/4

11

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zawiadamiającego o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działki 20/8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim

20.04.2020 r.

GK.6220.18.2019/23

12

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Kingi Chęcińskiej ś Grupa Projektowa Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań reprezentującej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pruszcz Logistics Sp. z o.o., Al. Jana Christiana Szucha 6, 00-582 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie

21.04.2020 r.

GK.6220.2.4.2020.Oś1/4

13

Obwieszczenie Wójta Gminu Pruszcz Gdański informującego, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia pn.: PURE H2 ś stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański

08.05.2020 r.

GK.6220.2.3.2019.Oś1/14

14

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informującego o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego, na terenie ujęcia wody podziemnej w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 31/1 obręb Jagatowo 0012ś, wszczętego na wniosek Pani Małgorzaty Odoj

29.05.2020 r.

GK.6220.2.1.2020.Oś1/4

15

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku

04.06.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.Oś1/13

16

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - PURE H2 ś stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego

05.06.2020 r.

GK.6220.2.3.2019.Oś1/16

17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji w miejscowości Rokitnica

10.06.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.69.2020.WR.4

18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie

10.06.2020 r.

RDOś-Gd-WOO.4220.245.2020.IB.2

19

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie 

10.06.2020 r.

GK.6220.2.4.2020.Oś1/5

20

Obwieszczenia Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępna analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica

10.06.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.Oś1/9

21

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Marty Morawskiej reprezentującej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Grupę Projektową Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 ś obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 ś obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie

24.06.2020 r.

GK.6220.2.5.2020.Oś1/5

22

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego na terenie działki 20.8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim

30.06.2020 r.

GK.6220.18.2019/27

23

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 50 m3 oraz podziemnego zbiornika na AdBlue o pojemności 10 m3 na terenie istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na działce ewid. o nr 343/33 obręb 0017 Juszkowo w miejscowości Wojanowo

10.07.2020 r.

GK.OŚ1.6220.7.2018.18

24

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzysząca w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57

10.07.2020 r.

GK.6220.2.2.2020.OŚ1/7

25

KOMUNIKAT ZARZĄDU WÓJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu  uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

14.07.2020 r.

 

26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odprowadzenie ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej"

15.07.2020 r.

GK.6220.2.6.2020.OŚ1/4

27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępną analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica"

20.07.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.OŚ1/11

28

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Raciborskiego dz. Nr 324/18 obręb Straszyn w miejscowości Rotmanka"

03.08.2020 r. GK.6220.2.9.2020.OŚ1/4

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Wójta o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji demontażu pojazdów (581.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych (416kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański (403.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica (502.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ informującego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie urządzenia wodnego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przekazaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa linii napowietrznej 400 kV (396.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia informujące o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego (392.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszcz o wszczęciu obwieszcz Silver (337.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie zak postęp linia 400kV (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupa Projektowa Port Sp. z o.o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia drukarnia (267.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykonanie otworu studziennego (328.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego w Gdańsku (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji w miejscowości Rokitnica (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ informujące o wydaniu opinii w sprawie dot. wydania decyzji o środowisko Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania w Będzieszynie (500.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu dla przedsięwzięcia Rokitnica (263.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia Będzieszyn (308.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego Borkowo (254.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie działki 20.8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim (338.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika Wojanowo (164.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komunikat - konsultacje uchwały antysmogowej poza miastami (379kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odprowadzenie ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej" (234.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Straszynie (334.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Leszczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Leszczyński
Data wprowadzenia:2020-01-07 14:03:11
Opublikował:Wojciech Leszczyński
Data publikacji:2020-01-07 14:03:13
Ostatnia zmiana:2020-08-04 13:04:47
Ilość wyświetleń:1470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij