Nazwa procedury:

Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Formularze do pobrania:

–  wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania znajduje się poniżej artykułu

Złóż wniosek przez internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL  wyborcy oraz imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość – osoby upoważnionej).

Wymagane dokumenty:

Wniosek, upoważnienie w przypadku osoby upoważnionej, dokument stwierdzający tożsamość

Opłata skarbowa:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Wyborca, który otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

tel. 58 692-94-27

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

tel. 58 692-94-27

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Inne informacje:

Zaświadczenie uprawniające do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, otrzymuje wyborca na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. O zaświadczenie o prawie do głosowania należy wystąpić do organu gminy właściwego ze względu na miejsce wpisania wyborcy do spisu wyborców.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny tego zdarzenia, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu.