Nazwa procedury:

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców – dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych

Formularze do pobrania:

formularze do pobrania znajdują się poniżej artykułu

Złóż wniosek przez internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Internetowy formularz Dopisania do spisu wyborców na ePUAPie

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość

Opłata skarbowa:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców należy wnieść do organu gminy najpóźniej w 5 dni przed dniem wyborów tj. 10 maja 2020 r.

Wniosek należy wnieść osobiście, przez pełnomocnika lub w formie elektronicznej. Sprawę załatwiamy niezwłocznie. Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

tel. 58 692-94-27

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Wójta Gminy Pruszcz Gdański, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wyborca może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz Gdański. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Inne informacje:

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 8 października 2019 r.