Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Rok 2019

 

Lp. Tytuł Data Znak
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo-Wiczlino w zakresie: przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo; przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino; przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino 15.01.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
2 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Pruszcz Gdanski o wydaniu postanowienia w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 30.01.2019 r. OŚ1.6220.2.2012.29
3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków magistrali wodociągowej DN400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański 23.01.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.131.2018.IB.8
4 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 26.02.2019 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.AT.29

5 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 26.02.2019 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.AT.31

6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie  wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie" 11.03.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.111.2018.MŚB.7
7

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ściekówi  wodociągu w miejscowości Radunica i Rokitnica

19.03.2019 r. OŚ1.6220.23.2011.33
8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr K-1 oraz wykonaniu urządzenia wodnego 08.03.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.172.2018.KLP.JP.6
9 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino 28.03.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo-Wiczlino w zakresie: przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo; przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino; przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino 15.05.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
11

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach ewid. o nr 14/19 i 14/20 obręb Przejazdowo, gmina Pruszcz Gdański

04.06.2019 r. GK.OŚ1.6220.8.2018.16
12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech hal magazynowych z częścią biurowo-socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczna i parkingami w Wojanowie przy ul. Serwisowej na działkach nr 343/27 oraz 343/25 arkusz 4, obręb ewidencyjny Juszkowo (0017) jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdański(220404_2) 17.07.2019 r. OŚ1.6220.13.2017.17
13 Obwieszczenia dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego”, inwestor – Grupa LOTOS S.A 26.07.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/4
14 Zawiadomienie w sprawie odprowadzania ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej 13.08.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.58.2018.AM.8
15 Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie na działkach nr ewid. 361/56 i 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie 23.08.2019 r. GK.6220.2.2.2019.OŚ1/17
16 27.08.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.4207.157.2017.AM.27
17 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn - Rozbudowa stoczni jachtowej – część lądowa i część wodna w Wiślince, gm. Pruszcz Gdański, działki nr 339/2, 343, 344/2, 344/7, 344/8, 344/9, 345/3, 342/1, 342/3, 344/6 05.09.2019 r. GK.OŚ1.6220.2.2018.14
18 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu postanowienia o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zajęcia stanowiska w związku z art. 75 ust. 4 ww. ustawy 07.10.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/6
19

Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zbigniewa Lewickiego – Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą przy ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław reprezentującego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa CCGT Gdańsk Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańskw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku” zlokalizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański

15.10.2019 r. GK.6220.2.7.2019.OŚ/5
20 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie" 29.10.2019 r. GK.6220.2.2.2019.OŚ1.20
21 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o o wydaniu decyzji dla  przedsięwzięcia Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie na działce nr 14/29, obręb: 009 Przejazdowo 05.11.2019 r. GK.6220.2.6.2019.OŚ1/9
22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu GWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi S7 21.10.2019 r. GD.RUZ.421.108.2019.KF
23

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego, na terenie ujęcia wody podziemnej w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 169/1 obręb Jagatowo 0012”

08.11.2019 r. GK.6220.2.9.2019.OŚ1/3
24 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wydania decyzji znak GK.6220.2.4.2019.OŚ1/7 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL PRUSZCZ GDAŃSKI wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rusocin, gmina Pruszcz Gdański ul. Gdańska 2c" 13.11.2019 r. GK.6220.2.4.2019.OŚ1/8
25 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego”  realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański 13.11.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/8

 

Załączniki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (448.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - wyrażanie stanowiska planowanego przedsięwzięcia budowa przystani Wiślinka (325.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków magistrali wodociągowej DN400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański (524.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie RDOŚ przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 2 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie RDOŚ przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zzawiadomienie RDOŚ budowa ul. Topolowej i Naszej w Borkowie (222.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ściekówi wodociągu w miejscowości Radunica i Rokitnica (332.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr K-1 (502.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przebudowie gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino (424.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu (796.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą (368.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech hal magazynowych (400.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. PURE H2 (504.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie w sprawie odprowadzania ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej (502.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (535.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o braku potrzeb przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko - Budowa magistrali wodociągowej DN300, ul. Miałki Szlak - Zagroble w Gdańsk (910kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stoczni jachtowej (513.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu postanowienia o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (364.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek dla przedsięwzięcia Budowa linii napowietrznej 400 kV (472.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa centrum w Będzieszynie (421.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie na działce nr 14-29, obręb 009 Przejazdowo (406.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu GWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego S7 (311kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wykonanie otworu studziennego nr K-1 (520.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia informujące, że w dniu 13 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PURE H2 (413.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydanie decyzji stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL (452kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Leszczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Leszczyński
Data wprowadzenia:2019-01-22 15:06:31
Opublikował:Wojciech Leszczyński
Data publikacji:2019-01-22 15:06:41
Ostatnia zmiana:2019-11-14 14:52:04
Ilość wyświetleń:1641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij