Kwestie składania interpelacji i zapytań przez radnych reguluje art. 24 ust. 3- 7  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z treścią art. 24 cytowanej ustawy:
1.    W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
2.    Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
3.    Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego zapytanie.
4.    Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
5.    Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez:
1.    niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański: www.bip.pruszczgdanski.pl ;
2.    na stronie internetowej Gminy Pruszcz Gdański: www.pruszczgdanski.pl ;
3.    oraz udostępniana jest w biurze Rady Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, pokój nr 29

Interpelacje i zapytania Radni Gminy Pruszcz Gdański mogą składać na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz Gdański, bezpośrednio w biurze Rady Gminy Pruszcz Gdański (pokój nr 29 ) lub  poprzez biuro podawcze w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.