Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez internet:
nie dotyczy

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłata skarbowa:
nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia:
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy w terminie 3 dni od dani wniesienia wniosku. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, albo za pośrednictwem poczty. Wyborca wpisany do rejestru  wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu zameldowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Spraw Obywatelskich 
Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 692-94-27

 

Tryb odwoławczy:
Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz Gdański w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni id dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

Inne informacje:
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Cześć A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowaniu na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu. Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.