Lp.
Tytuł
Data
Znak
1 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie”

05.01.2021 r.

GK.6220.2.15.2020.OŚ1/4
2

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą,  w miejscowości Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański na działkach  ewid. 66, 68/2, 69

08.01.2021 r. GK.6220.2.13.2020.OŚ1/4
3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 12.01.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/Ik.12
4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”

RDOŚ-Gd-WOO.420.47.2020.KSZ.11  
5 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem   RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.14
6 Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 19.02.2021 r.  RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/Ik.15
7 Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie  w sprawie postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie 19.02.2021 r. OŚ.6220.1.0.2021